THÔNG TIN DỰ ÁN 

 

Tên khách hàng: Bé Nhật Minh và Thùy Linh

Hình thức: chụp tại phim trường

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Chi phí dự tính: 2,5 – 3 triệu

Xử lý hậu kỳ:  Phức tạp